Основна мета нашого проекту - вивчення можливостей використання штучних гнізд, як рефугіумів для відновлення та підтримання популяцій комах в Ольшаницькому кар’єрі, знайомство населення з цікавим світом тварин діючого кар’єру. Крім того, ми сподіваємся, що у подальшому, після завершення розробки кар’єру, результати нашого проекту допоможуть суттєво прискорити відновлення даної екосистеми. На основі отриманих даних будуть розроблені рекомендації щодо використання цих споруд як можливих рефугіумів в подібних екосистемах, та визначення найбільш сприятливих місць для їх розміщення.The main objective of our project is to study the possibilities of using artificial nests as refugiums for the restoration and maintenance of insect populations in the Olshanitsky quarry, and for the acquaintance of the local people with an interesting world of animals in an active quarry. In addition, we hope that in the future, after the development completion of the quarry, the results of our project will help to accelerate the restoration of this ecosystem significantly. Based on the obtained data, recommendations for the use of these structures as possible refugiums in similar ecosystems and the identification of the most favorable locations for their placement will be developed.

15Бер

Our experience

Part one. In recent years, we are actively engaged in projects related to the creation of insect habitats.

Дізнайтеся більше
14Бер

Наш досвід

Частина перша. Останні роки ми активно займаємось проектами пов’язаними зі створенням осель для комах.

Дізнайтеся більше
14Бер

Not a stone desert

The first acquaintance with the Olshansky quarry took place in 2012 as part of the project "Volatile of Olshansky granite quarry".

Дізнайтеся більше
04Бер

Не кам'яна пустеля

Перше знайомство з кар'єром Ольшаницький у нас відбулося ще в 2012 році в рамках проекту «Крилаті тварини Ольшаницького кар'єру».

Дізнайтеся більше
04Бер

Our team

Hi everyone! We would like to introduce our team and tell you about what unites us.

Дізнайтеся більше
23Лют

Наша команда

Привіт всім! Ми хотіли б познайомити вас з нашою командою і розповісти про те, що нас об'єднує.

Дізнайтеся більше
23Лют

Nature needs help

In modern conditions of global anthropogenic impact on ecosystems occur plowing of the steppes, tree felling, intensive building, etc. Insects that inhabit dry stems of plants, moves of bugs-xylophages and woodpeckers, often lack habitual nesting places and their number decreases. Compensation for such anthropogenic impact can be achieved by creating artificial nests using hollow and soft inside stems of plants (cane, raspberry, elderberry, etc.), wooden logs with drilled holes,

Дізнайтеся більше
12Лют

Природа потребує допомоги

У сучасних умовах глобального антропогенного впливу на екосистеми відбувається розорювання степів, вирубування дерев, інтенсивна забудова та ін. Комахи, які заселяють сухі стебла рослин, ходи жуків ксилофагів та деревоточців, часто позбавлені звичних місць гніздування і їхня чисельність зменшується. Компенсувати такий антропогенний вплив можна створюючи штучні гнізда із порожнистих та м’яких всередині стебел рослин (очерету, малини, бузини та ін.) та дерев’яних колод із просвердленими отворами...

Дізнайтеся більше
12Лют
Поширити цей проект